آیا سگتان در غیاب شما در خانه واق واق می کند و وهمسایه ها شاکی شده اند ؟

آیا سگتان در غیاب شما در خانه واق واق می کند و وهمسایه ها شاکی شده اند ؟

آیا سگتان در غیاب شما در خانه واق واق می کند و وهمسایه ها شاکی شده اند ؟
۱)قبل از ترک خانه سگ را در ساکت ترین و تاریک ترین اتاق خانه نگهداری کنید
۲)رادیو وتلویزیون را روشن کنید
۳)به هنگام ترک اسباب بازی که به بو عطر شما آغشته شده در اختیارش بگذارید .و می توانید  مثلا گوشت تمیز  را بین دستانتان مالیده و در خانه قرار دهید
۴) هنگام دادن اسباب بازی و ترک خانه با سگ ارتباط،چشمی برقرار کنید و به صورت جدی از او بخواهید تا ساکت بماند«به صورت کاملا جدی»
۵)برای مدت چند دقیقه  خانه را ترک کنید سپس بازگردید و یک تا دو دقیقه صبر کنید اگر واق واق نمی کرد داخل خانه شوید و جایزه دهید اما اگر واق واق می کرد به در ضربه بزنید تا ساکت شود و بعد از سکوتش،داخل خانه شده و جایزه دهید. حدود ۱۵تا ۳۰ دقیقه بعد باز ترک کنی خانه را و این کارها را تکرار کنید.
۶)به هنگام ترک خانه به صورت عادی رفتار کنید و هنگام بازگشت هم عادی بر خورد کنید« با شور هیجان برخورد نکنید،و نوازشش نکنید» مدتی بعد که سگ آرام نشسته می توانید نوازشش کنید.
۷)سگ را به یک دستور یک کلمه ای مانند «کافیه»  عادت بدهید. همیشه با یک تن صدا این کلمه رو ادا کنید . و همه اعضای خانواده از همین کلمه استفاده کنند.
نحوه ی عادت دادن به دستور «کافیه»:
وقتی در حال پارس کردن است با ضربه زدن به یک وسیله و سپس حرف زدن توجه سگ را جلب کرده و وقتی سگ ساکت شد کلمه «کافیه» را گفته و سپس پاداش داده و با رفتارمان تشویقش،می کنیم.
باید مطمئن باشیم که کلمه کافیه را بعد ساکت شدنس بگوییم کمی عادت که کرد بعدها می توانیم هنگام پارس کردن هم بگوییم